Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu.

Ak u zamestnávateľa nie je dohodnuté odmeňovanie v kolektívnej zmluve je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi v pracovnom pomere mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Nezdaniteľná časť základu dane

Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti  za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.Na budúci rok bude mesačná nezdaniteľná časť základu dane  367,85 €.