Uzavretie roka 2020 pre s.r.o. z účtovného hľadiska

 

Účtovná závierka sa týka každého daňového subjektu, ktorý účtuje v systéme podvojného účtovníctva. Pripravuje sa z účtovného hľadiska vždy za jeden kalendárny rok a termín jej vypracovania a odovzdania sa zhoduje s termínom podania daňového priznania. Čo všetko teda musí uzavretie roka 2020 pre s.r.o. z účtovného hľadiska obsahovať?

 

Účtovná závierka je nutná pre všetky eseročky

Účtovné uzatvorenie kalendárneho roka alebo účtovnú závierku musia urobiť všetky spoločnosti s ručením obmedzeným. Účtovnú závierku definuje § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve tvorí jeden celok a musí obsahovať:

 

 • Všeobecné náležitosti. Sem patria identifikačné údaje ako obchodné meno, názov účtovnej jednotky, identifikačné číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj obdobie, za ktoré sa zostavuje
 • Súvahu
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

 

Ako spraviť účtovnú závierku?

Hlavnou úlohou s.r.o., pred uzatvorením roka je zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s uzatváraným zdaňovacím obdobím. Sem patria daň z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok a podobne.

 

Následne bude potrebné spraviť postupne jednotlivé kroky:

 

 • kontrolu začiatočných stavov a koncových stavov účtov pre celé účtovné obdobie
 • vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania 
 • spraviť inventúru zásob
 • vytvoriť opravné položky a rezervy
 • odsúhlasiť pohľadávky a záväzky s obchodnými partnermi
 • zaúčtovať daň z príjmov
 • vykonať kontrolu časového rozlíšenia nákladov a výnosov
 • vykonať kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia

 

Dokedy je potrebné uzatvoriť rok 2020?

Dokedy je potrebné skompletizovať účtovnú závierku definuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tu presne nájdeme povinnosť uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. To je obvykle do 31.marca nasledujúceho roku, za ktorý bola účtovná závierka zostavená.

Ako je to s účtovnou závierkou pri jednoosobovej eseročke?

Konateľ má povinnosť účtovnú závierku predložiť valnému zhromaždeniu. Avšak čo v prípade jednoosobovej eseročky?  Aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má len jedného spoločníka, musí schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku. Ak však zo zákona nemá valné zhromaždenie, zastupuje ho samotný spoločník. To znamená, že  môže pri svojom rozhodovaní o schválení riadnej účtovnej závierky rozhodovať sám alebo  prizvať aj zamestnanca a pracovníka. Schválenie musí mať písomnú formu a musí byť spoločníkom podpísané.

 

Kto môže pripraviť uzatvorenie roka v s.r.o?

Vedenie účtovníctvavypracovanie účtovnej závierky predstavuje odborne náročnú činnosť. Tú jednoducho nemôže vykonávať niekto bez náležitého ekonomického vzdelania. Preto je pre s.r.o., najvhodnejšia možnosť zabezpečenie účtovných povinností delegovať na tretie osoby. Vyhnú sa nákladom za účtovníka na plný úväzok a pritom budú mať zabezpečenú závierku roka vždy v súlade so zákonom a aktuálne platnými normami.