Ako účtovať pri zákazkovej výrobe?

 

Zákazkovou výrobou sa rozumie zhotovenie diela na zákazku. Účtovanie takejto služby má však úplne iné parametre, ako napríklad bežný predaj tovarov a služieb. Preto je vhodné poznať špecifiká, keď idete účtovať činnosť na objednávku.

 

Čo spadá pod zákazkovú výrobu?

 

Zákazkovou výrobou rozumieme výrobu, ktorá primárne vzniká na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Musí byť osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo ich kombinácie. Takéto majetky potom spolu musia súvisieť vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie. Pri zákazkovej výrobe objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo aj stavebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu.

 

Zákazkovou výrobou sa okrem zhotovenia majetku rozumie aj zmluva na poskytovanie služieb. Tie však musia priamo súvisieť so zhotovením majetku. Ide napríklad o služby manažérov projektu alebo architektov, zmluva na likvidáciu majetku. Tu ide napríklad o obnovu prostredia alebo rekultiváciu životného prostredia a podobne.

 

Rozdiel v účtovaní

 

Ak sa pozrieme do histórie, tak do roku 2011 sa zákazková výroba účtovala ako zásoba. Následne od januára 2011 sa už  zákazková výroba účtuje ako pohľadávka, ktorá sa bude účtovať na účte 316 – Čistá hodnota zákazky. Pre účtovanie výnosov zo zákazky je ustanovený nový účet výnosov 606 – Výnosy zo zákazky.

 

Ako sa zákazková výroba účtuje?

 

Zákazková výroba sa v účtovníctve vedie ako jedna zmluva alebo skupina zmlúv s jedným objednávateľom alebo niekoľkými objednávateľmi. Musia však byť splnené nasledovné podmienky:

 

  • skupina zmlúv tvorí celok,
  • skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí. To znamená, že sú súčasťou jedného projektu a majú spoločnú maržu,
  • zmluvy sa vykonávajú súbežne. Prípadne na seba nadväzujú.

 

Započítavajú sa aj stupne dokončenia

 

Pri účtovaní zákazkovej výroby sa priebežne prehodnocujú  náklady a výnosy. Zmeny rozpočtovaných nákladov a výnosov sa účtujú v účtovnom období, v ktorom boli uskutočnené.

 

Samozrejme, ak nastane situácia, že  dôjde počas realizácie zákazky k zmene rozpočtu, účtovná jednotka musí pristúpiť k aktualizácii. To znamená, že príde k prepracovaniu rozpočtu. Menia sa  náklady v jednotlivých rokoch, aj výpočty stupňa dokončenia a výnosy. No samotné účtovanie sa už nemení.

 

 

Zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné obdobie sa účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia. Tu je lepšie sa už poradiť so skúsenou účtovnou firmou, ktorá za vás prevezme zodpovednosť za účtovanie zákazkovej výroby komplexne.