Reštrukturalizácia firmy. Ako na to?

 

Chvíle, keď spoločnosť nie je schopná plniť svoje záväzky nemusí nutne znamenať koniec podnikania, alebo jej krach. Riešením môže byť reštrukturalizácia firmy. V takomto prípade nemusí reštrukturalizácia znamenať koniec firmy. Práve naopak, jej nový začiatok.

 

Reštrukturalizácia ako forma záchrany

 

Reštrukturalizácia firmy neznamená je zánik. A rovnako ani zánik jej pohľadávok. Ide však o akýsi reštart a znovuzískanie finančnej stability. Reštrukturalizácia firmy je jedna z možností, ako firmu zachrániť, ak jej hrozí napríklad úpadok a to z dôvodu:

 

  • Podnikateľ nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva svoje peňažné záväzky. Súčasne platí, že musí ísť o viac ako jedného veriteľa.
  • Podnikateľ má viac ako jedného veriteľa a záväzky presahuje hodnotu jeho majetku.

 

Reštrukturalizácia sa na rozdiel od konkurzu nesnaží speňažiť majetok dlžníka a uspokojiť veriteľov, ale dáva mu akoby druhú šancu. V rámci reštrukturalizácie sa podnikateľ zbavuje časti dlhov a pokračuje vo svojej činnosti. Prerušia sa všetky súdne, rozhodcovské konania aj exekučné konania. Ďalšie fungovanie firmy tak už pokračuje na základe reštrukturalizačného plánu. Ten obsahuje opis majetku a aj dlhov a spôsob ich splatenia.

 

Kedy má reštrukturalizácia zmysel?

 

Ak firma začína cítiť, že sa kumulujú neuhradené faktúry v čoraz vyššom objeme. Podnikateľ tak získava hlavne čas 9 mesiacov, počas ktorých sa môže vedenie spoločnosti sústrediť na realizáciu ozdravných procesov. Ide rovnako o nástroj, ktorým sa zjednodušuje proces rokovaní s veriteľmi. Nie je treba rokovať s každým individuálne, ale dohaduje sa so všetkými spoločný splátkový kalendár.

 

Ako postupovať pri reštrukturalizácii?

 

Systém reštrukturalizácie má svoje presne pravidlá a zásady.

 

  • Ako prvý krok si necháva firma u správcu vypracovať reštrukturalizačný posudok, ktorý zároveň stanoví, či spĺňa podmienky na reštrukturalizáciu.
  • Následne podnikateľ podá sám na seba návrh na povolenie reštrukturalizácie, ktorý adresuje na okresný súd.
  • Do 30 dní súd rozhodne, či reštrukturalizáciu povoľuje alebo nie. Rozhodnutie súdu sa zverejňuje v obchodnom vestníku.
  • Od rozhodnutia súdu sa prerušujú alebo zastavujú súdne a exekučné konania a začína plynúť lehota na prihlasovanie pohľadávok.
  • Do 90 dní musí podnikateľ vypracovať reštrukturalizačný plán. V ňom predstaví rozsah uspokojenia pohľadávok, ktoré boli prihlásené do reštrukturalizácie.
  • Podnikateľ pokračuje vo svojej činnosti v súlade s plánom a pod dozorom reštrukturalizačného správcu a veriteľov.Reštrukturalizácia aj ako istota

 

Reštrukturalizácia je aj vynikajúci spôsob, ako si overiť finančnú a účtovnú kondíciu novej firmy. Ak by mal investor napríklad záujem o kúpu novej firmy, ale má obavy, že má firma skryté dlhy, ako bolo vedené účtovníctvo a podobne, reštrukturalizácia má zmysel aj v takomto prípade. Investor sa dokonale dozvie, akú firmu si v skutočnosti kupuje.

 

Ak potrebujete poradiť s reštrukturalizáciou, alebo sa na ňu pripraviť, je vhodné osloviť aj kvalitnú účtovnú firmu, ktorá vám pomôže s prípravou plánu aj prípravou podkladov.